-- advertisement --

พว.ทำวีดิทัศน์แอ็กทีฟเลิร์นนิ่ง ช่วยครูสอนเข้าใจ

เตรียมจัดอบรมครูประถม-มัธยม 4 ภาคในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.นี้

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) เปิดเผยว่า พว.ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดทำวีดิทัศน์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ Active learning ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ YouTube, Facebook, Line และGoogle search เป็นต้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ เนื่องจากActive learning จะทำให้มองเห็นเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ที่มากกว่าคะแนนหรือค่าเกรดเฉลี่ย เพราะจะเป็นการเพิ่มการเรียนรู้เฉพาะตัวของเด็กให้เกิดทักษะ เกิดสมรรถนะ มีความรู้ระดับคิดวิเคราะห์ชั้นสูง ซึ่งประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่าและนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบนี้ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุด และยังแก้ปัญหาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การประเมินผู้เรียนนานาชาติ (PISA) ให้สูงขึ้นในระยะเวลาอันสั้นได้

ดร.ศักดิ์สิน กล่าวต่อไปว่า สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวได้เริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค.60 ที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ครูทั่วประเทศเข้าใจเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ พว.ยังจัดทำโครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning อีกด้วย โดยจะมีการจัดอบรมในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใน 4 ภูมิภาคในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.นี้ เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

-- advertisement --