-- advertisement --

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ เพชรรัตนราชสุดาฯ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีประทานเข็มที่ระลึกและรางวัล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงละคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมี คณะผู้บริหาร ครู เฝ้ารับประทานพระกรุณา ประกอบด้วย

  • ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการ เฝ้าทูลลา
  • ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการ เข้ารับตำแหน่งใหม่
  • คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เฝ้าทูลลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน จำนวน 15 ราย
  • คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี จำนวน 9 ราย

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมชมอาคารโบสถ์ และอาคารพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน ทรงเปิดนิทรรศการ “ตามเสด็จกับลิลิตพายัพ” นิทรรศการหมุนเวียนที่มูลนิธิฯ ร่วมกับสถานศึกษาจัดขึ้น มีสาระสังเขปเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเปิดทางรถไฟที่เมืองนครสวรรค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวนั้น ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จประพาสหัวเมืองมณฑลพายัพ ด้วยพระบรมราชกุศโลบายที่จะให้สมเด็จพระยุพราชทรงคุ้นเคยกับราชการหัวเมือง ตลอดจนทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร เพื่อจะได้เข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาทุกข์สุข ความแตกต่างทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีปกครองบ้านเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --