-- advertisement --

มข.เผยมาตรการTCASรอบ3 คลายกังวลนร.-ผู้ปกครอง

ขยายที่นั่งรองรับรอบ3/1 ย้ำทุกคนเป็นตัวจริง-ไม่มีตกสัมภาษณ์

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เผยว่า มข.ได้ลงนามในประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 3แล้ว ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเรียน มข.ในสาขาต่าง ๆ จำนวนมาก และ มข.ก็เล็งเห็นถึงปัญหาการสำรองที่นั่งเผื่อเลือก สำหรับผู้สมัครที่มีค่าคะแนนสูงซึ่งติดหลายคณะ/สาขาวิชา โดยเป็นไปตามคาดการณ์ ทั้งนี้ มข.ไม่ได้นิ่งนอนใจในการกำหนดมาตรการขยายจำนวนรับของแต่ละสาขาวิชาใน TCAS รอบที่ 3 ไว้ล่วงหน้าในสัดส่วนที่เหมาะสม

กระบวนการในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ทำให้นักเรียน ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลว่าที่นั่งในการรับเข้าศึกษาจะถูกกันไว้เผื่อเลือก จากผู้ที่มีคะแนนสูงกว่า เพราะผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4สาขาวิชา โดยไม่มีการจัดอันดับ ด้วยความห่วงใยต่อนักเรียน และผู้ปกครอง ทาง มข.จึงคาดการณ์ล่วงหน้า จากการวิเคราะห์พบว่า เมื่อผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกได้ถึง 4ที่นั่ง โดยไม่เรียงลำดับ ก็ย่อมมีที่ว่างเหลือไว้มาก มข.จึงมีมาตรการรองรับนักเรียนเพื่อให้มีสิทธิ์รับเข้าการศึกษาในสาขาที่เหมาะสมกับตนเอง ด้วยมาตรการ ดังนี้

1.มข.ได้เตรียมข้อมูลเพื่อขยายจำนวนรับเข้าศึกษาของแต่ละสาขาวิชาในรอบ 3/1 ไว้ล่วงหน้าแล้ว 2.การขยายจำนวนรับเข้าศึกษาถูกวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ จากฐานข้อมูลการรับเข้าเดิม และความนิยมของสาขานั้นๆ ตลอดจนพิจารณาตามความสามารถในการรับเข้าศึกษาต่อของแต่ละสาขา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.การขยายที่นั่งรับเข้ายังคงคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียน ที่จะเรียนให้สำเร็จการศึกษาได้

และ4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกของ มข.ในรอบ 3/1 จะเห็นการประกาศรับในจำนวนที่เพิ่มขึ้น จากจำนวนที่ประกาศรับเดิม และ มข.ไม่มีนโยบายคัดออกจากการสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่มีเหตุยิ่งยวดอันเกิดจากผู้สอบสัมภาษณ์เอง ฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าทุกคนเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวสำรอง มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาที่ มข.แน่นอน ยกเว้นกลุ่มที่ขึ้นเป็นรายชื่อสำรองไว้กรณีมีที่นั่งว่างในรอบที่ 5

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครอง และนักเรียน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก KKU-TCAS #3ได้ที่

-- advertisement --