-- advertisement --

การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 15 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด

  1. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา สามารถสมัครในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้ 1 คณะ 1 อันดับ (1รหัสสาขาวิชา) เท่านั้น
  2. ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท

อ่านระเบียบการได้ที่?? https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/1210

สมัครได้ที่ ??https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 02555-2000 ต่อ 1626,1627 หรือที่ https://www.facebook.com/admission.kmutnb

ที่มา: มจพ.

มจพ.

-- advertisement --