-- advertisement --

มจพ.MOUเยอรมัน พัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูงรองรับประชารัฐ

มจพ.MOUเยอรมัน พัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูงรองรับประชารัฐ

วันที่ 12 ต.ค.59 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน” (Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program) ระหว่าง มจพ.และ องค์กร สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 19 หน่วยงาน โดยมี นายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ.กล่าวว่า โครงการความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามแนวนโยบายประชารัฐ ในการส่งเสริมการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี เพื่อสร้างและพัฒนาแรงงานช่างเทคนิคให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบริการในการพัฒนาช่างเทคนิคขั้นสูงในสถานประกอบการตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน ซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างการศึกษาวิชาชีพกับการทำงานจริงในสถานประกอบการ

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือที่ตรงและตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลอย่างมาก โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเถ้าแก่ใหม่อย่างเป็นระบบ เนื่องจากที่นายกฯได้พบกับผู้ประกอบการแล้วได้รับการชื่นชมในขีดความสามารถของช่างไทย แต่ติดปัญหาเรื่องของทักษะบางด้านที่ยังอาจจะอ่อนอยู่ ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เป็นจุดอ่อนได้มาก และจะทำให้สถานประกอบการมีความเข้มแข็งมากขึ้น เพราะพนักงานที่มาเข้าโครงการจะสามารถเป็นพี่เลี้ยงและครูฝึกให้นักเรียน นักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษาและทวิภาคีที่เข้าไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการได้อย่างเป็นระบบ

-- advertisement --