-- advertisement --

การศึกษา

มช. จับมือหอการค้าเปิดโมเดล Education Sandbox

วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 17.06 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

มช. จับมือหอการค้าเปิดโมเดล Education Sandbox 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าเชียงใหม่ สร้างหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล พลัส หรือ “Digital Industry Integration Plus” (DII+) 2 ด้านคือ E-Commerce Trader และ Digital Business and Marketing ในรูปแบบ Education Sandbox หรือ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามนโยบายของประเทศ เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นการออกแบบหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการ ทั้งด้านการเรียนและด้านการทำงานควบคู่กันไป ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรภายใน 3 ปีได้ โดยใช้โมเดลจากเยอรมัน และฝรั่งเศส เป็นต้นแบบ 

หลักสูตร บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล พลัส หรือ “Digital Industry Integration Plus” (DII+) เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี และ นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างกำลังคนดิจิทัลป้อนผู้ประกอบการ SME ตามความต้องการของตลาด โดยจะรับนักศึกษาเข้าปฎิบัติงาน ร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 22 เดือน เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในรูปแบบ Education Sandbox ต้นแบบของประเทศ โดยชูจุดเด่นหลักสูตรผู้ประกอบการ ผู้ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 250 เปอร์เซ็นต์ และพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นเวลา 3 ปี นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทน 7 หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยจะเปิดรับนักเรียนที่กำลังศึกษาและจบมัธยมชั้นปีที่ 6 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ผ่านช่องทาง TCAS รอบ 1 จำนวน 60 คน โดยแบ่งหลักสูตรเป็นทฤษฎีเชิงกว้าง 25 % ทฤษฎีเชิงลึก 50 % และฝึกปฏิบัติ อีก 25 % หลังผ่านการคัดเลือก ต้องทำสัญญา 3 ฝ่าย คือ ผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีพงษ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฎิรูปดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีฯ กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการระบาดใหญ่ ทำให้เกิดทั้งวิกฤตและโอกาสสำหรับประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างเครื่องมือใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปฏิรูปธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้ในปัจจุบัน ซึ่งทางวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อว่าการปรับตัวทั้งแรงงานและธุรกิจโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ จะสอนให้ผู้เรียนและธุรกิจ “อยู่ให้รอด” ในสถานการณ์เช่นนี้ “อยู่ให้เป็น” ในสถานการณ์ Post-COVID และ “อยู่ให้ได้” ในเศรษฐกิจแห่งอนาคต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการศึกษา เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้านอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดการศึกษา พร้อมตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับนักศึกษามากที่สุด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองแห่งโลกอนาคตโดยสมบูรณ์แบบ 

email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com 

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

-- advertisement --