-- advertisement --

มทร.ธัญบุรีผนึกฟินแลนด์ ตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์

มทร.ธัญบุรี ผนึก”ฟินแลนด์” ตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์-สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติป้อนประเทศ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่าขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (Smart Teacher Training Academy) โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยฟินแลนด์ สถาบันแห่งนี้จะพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรที่เปิดการอบรม ประกอบด้วย 1.หลักสูตร STEAM Education เป็นการเสริมศักยภาพ และทักษะของผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และศิลปะ ร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มาให้ในชั้นเรียน เปลี่ยนแนวทางการสอนจากการท่องจำไปสู่การตั้งคำถามและหาคำตอบ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า 2.หลักสูตร CDIO (CDIO-based Education) เป็นกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตสำหรับยุคนี้ โดยอาจารย์จะสามารถกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ ด้วยการสร้างหลักสูตรบูรณาการ ออกแบบการเรียน การสอน และการประเมินผล และ 3.หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นกระบวนการออกแบบที่มุ่งเน้นการเข้าใจผู้ใช้ เพื่อให้สามารถสร้างความคิดที่หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

สถาบันแห่งนี้เกิดขึ้นจากการที่ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฟินแลนด์ พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active learning ตั้งแต่ปี 2550 ได้จัดส่งอาจารย์เข้าอบรมแล้ว 7 รุ่น ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี จึงเกิดความร่วมมือจัดตั้งสถาบันดังกล่าวในประเทศไทย โดยนอกจากจะอบรมให้กับอาจารย์ของกลุ่มราชมงคลแล้ว ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันอาชีวศึกษาเข้ารับการอบรมเช่นกัน โดย มทร.ธัญบุรี หวังว่าสถาบันนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติให้กับประเทศ” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

-- advertisement --