-- advertisement --

มทร.ธัญบุรีเตรียมออกนอกระบบปี64

มทร.ธัญบุรีเตรียมออกนอกระบบปี 64 เร่งทำความเข้าใจบุคลากร-ดันงานวิจัยเติบโต-บริการวิชาการเพิ่ม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยได้จัดประชุมทบทวนการบริหารงานของ มทร.ธัญบุรี โดยมีสภามหาวิทยาลัยกับตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมประชุม ทั้งยังได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะออกไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันพบว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี มีพนักงาน 70% และข้าราชการ 30% คาดว่า ในอีก 5 ปี จะเหลือข้าราชการเพียง 10% เพราะเกษียณอายุราชการ ขณะเดียวกันในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเติบโตขึ้น มีการบริการงานวิชาการภายนอกเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า คณาจารย์และมหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่เข้มแข็งขึ้นในด้านนี้

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า เรื่องของงบประมาณขณะนี้ได้รับจากรัฐประมาณ 60% และอีก 40% มหาวิทยาลัยจัดหารายได้เอง ซึ่งอนาคตตัวเลขดังกล่าวจะสลับกัน โดยตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดหารายได้ได้เอง 60% และขอรับการจัดสรรจากรัฐเหลือเพียง 40% ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนา การบริหารจัดการที่สามารถแข่งขันได้ และการออกนอกระบบ อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนต้องมีตัวชี้วัด หรือกำหนดการทำงาน ต่อไปการเบิกจ่ายผลตอบแทนจะต้องพิจารณาตามศักยภาพ ทุก ๆ ภาคส่วนจะต้องพัฒนาและก้าวไปด้วยกัน

“จากการพูดคุยและดูข้อมูลอย่างรอบด้านที่ประชุมได้สรุปร่วมกันว่าใน 2 ปีนี้ มทร.ธัญบุรี จะอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อม ที่จะก้าวเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ และในปี 2562 จะทบทวนแผนงานที่ทำว่าสามารถดำเนินได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ หากทำได้ตามแผน ในปี 2564 มทร.ธัญบุรี จะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ นับแต่นี้มหาวิทยาลัยจะต้องแข่งขันกับตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกภาคส่วน และทำกฎระเบียบต่างๆ ให้ชัดเจน”รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

-- advertisement --