-- advertisement --

มทร.ล้านนาไม่เข้าเกณฑ์ใช้ม.44

มทร.ล้านนา ไม่เข้าเกณฑ์ใช้ม.44

วันที่ 14 พ.ค.2561 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เปิดเผยกับสยามรัฐ กรณีประเด็นที่เกิดขึ้นกับ มทร.ล้านนา ด้วยข้อเท็จจริงเป็นปัญหาที่นายกสภาฯไม่เห็นด้วยกับสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องมติสภา โดยนายกสภา ไม่ยอมรับมติเสียงข้างมาก ดังนั้น จึงไม่เข้าเกณฑ์และเป็นเหตุผลที่ต้องใช้อำนาจจากคำสั่ง คสช.ที่ 39/2559 หรือมาตรา 44 เงื่อนไขสำคัญที่โยงมาให้ถึงตัวรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ว่าบริหารงานทำให้เกิดปัญหาก็เป็นการอ้างไปเอง โดยไม่มีรายละเอียดว่าการบริหารงานเพียง 6 เดือน รักษาราชการแทนอธิการบดีฯไปทำความเสียหายอะไรบ้าง

ดร.ภาสวรรธน์ กล่าวต่อไปว่า ในกรณีการแต่งตั้งรักษารราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา มีมติสภาโดยชอบ ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.2560 ที่เป็นประเด็นจากการที่สาเหตุนายกสภาฯ ปิดประชุมกระทันหัน โดยเหตุผลส่วนตัว 2 ครั้ง จึงกลายมาเป็นประเด็นว่า มติสภาฯ วันที่ 18 เม.ย.2561 ชอบหรือมิชอบ ซึ่งข้อเท็จจริงไม่มีผลไปยกเลิกการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 24 ต.ค.2560 ได้ กรณีมีผู้ร้องเรียนว่า การรักษาราชการแทนอธิการบดี ไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดความเสียหายได้นั้น ได้มีการพิจารณาความจากคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า การทำงานตามหน้าที่ของรักษาราชการแทนอธิการบดี แม้มีผู้ร้องจนเป็นผลว่าการแต่งตั้ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มิชอบ ก็ไม่มีผลไปเปลี่ยนแปลงการทำงานได้แต่อย่างไร

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อเท็จจริงการบริหารราชการแผ่นดิน จะขาดผู้ใช้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการไม่ได้ หากยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทำหน้าที่อยู่ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไป การที่มีผู้กล่าวว่า มทร.ล้านนา ไม่มีรักษาราชการแทนอธิการบดี ต้องถามกลับไปว่า ความคิดเห็นดังกล่าว ถ้าเกิดความเสียหายกับ มทร.ล้านนา ผู้แสดงความคิดเห็นจะรับผิดชอบไหวไหม

-- advertisement --