มทร.ศรีวิชัยเปิดหมู่บ้านวิทย์ตลาดโตนดปี 2ถ่ายเทคโนฯตู้อบพลังอาทิตย์

ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “โครงการหมู่บ้านตาลโตนด ปีที่ 2” ภายใต้กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด โดยเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นจากงานวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งใช้สำหรับการผลิตใบจาก แต่ในครั้งนี้ได้ดัดแปลงมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ณ ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยจัดระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 3 .ค.62 ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ผศ.นพดล โพชกำเหนิด อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบฯจากก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา และเพื่อสร้างบัณฑิตให้สามารถคิดได้ ทำได้ และมีจิตใจช่วยเหลือสังคม จึงได้บูรณาการงานวิจัยให้เข้ากับการบริการวิชาการและการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ ได้แก่ วิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างดี และได้เสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ให้แก่ชาวบ้านต.บางเขียด 1 เครื่องอีกด้วย