-- advertisement --

มทร.สุวรรณภูมิ ปั้นวิศวกร ป้อนภาคอุตฯเมืองกรุงเก่า

มทร.สุวรรณภูมิ ปั้นวิศวกร ป้อนภาคอุตสาหกรรมเมืองกรุงเก่า

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี โดยในปี 2560 ได้ขยายพื้นที่เปิดการเรียนการสอนเพิ่มที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ซึ่งก่อนเปิดสอนได้สำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมหลัก ๆ 5 แห่ง พบว่ามีความต้องการวิศวกร เป็นจำนวนมาก ประกอบกับ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองอุตสาหกรรม มีโรงงานเป็นจำนวนมาก มีสินค้ามากมายทั้งภาคอุตาสาหกรรม สินค้าทางการเกษตร และการท่องเที่ยวต่าง ๆ และคาดว่าใน 5-10 ปีข้างหน้า ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

อีกทั้ง จ.พระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคกลางตอนบน ยังไม่มีสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงเป็นโอกาสดีที่ มทร.สุวรรณภูมิ จะผลิตบุคลากรด้านวิศวกรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และรองรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความต้องการศึกษาต่อทางด้านนี้

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า หลักสูตรได้รับการรับรองวิชาชีพจากสภาวิศวกร เรียบร้อยแล้วโดยจะเปิดนำร่องในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มีแผนการรับสมัครสาขาวิชาละ 30 คน มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง เพราะ มทร.สุวรรณภูมิ มีเป้าหมายชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความรู้ มีทักษะ รักสู้งาน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

-- advertisement --