-- advertisement --

มธ.บอกเลิก TU STAR แต่คะแนนใช้สมัครเรียนได้ 2 ปี

ทปอ.เดินสาย 4 ภาคชี้แจงระบบการรับนักศึกษา รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2561

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ.มีมติเห็นชอบปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งรูปแบบนี้ มีข้อดีคือ ลดปัญหาการวิ่งรอกสอบ ให้นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนจนจบชั้น ม.6 ลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างเด็กมีฐานะกับเด็กที่ไม่มีฐานะ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น

ในที่ประชุม ทปอ. ได้หารือกันว่าจะมีการเดินสายชี้แจงทำความเข้าใจ ในระบบการคัดเลือกใหม่รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกลุ่มเป้าหมายใน 4 ภูมิภาค ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พ.ค.60 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.), ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิ.ย.60 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.), ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิ.ย.60 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และครั้งที่ 4 วันที่ 13 ก.ค.60 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า สำหรับการสอบ TU STAR ซึ่ง มธ.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบเก็บคะแนนเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าเรียนใน มธ.จัดสอบปีละ 8 ครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 เหลือการสอบอีก 2 ครั้งนั้น ทาง มธ.ยืนยันที่จะจัดสอบให้ครบตามที่สัญญากับนักเรียนไว้ แต่หลังจากมีการปรับใช้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ ในปีการศึกษา 2561 แล้ว มธ.ก็จะยกเลิกการสอบ TU STAR และใช้ระบบการคัดเลือกรูปแบบใหม่เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.

ทั้งนี้ นักเรียนที่สอบ TU STAR กับทาง มธ.ไปแล้วยังสามารถนำคะแนนดังกล่าวใช้ในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อใน มธ.ได้เป็นเวลา 2 ปี

-- advertisement --