-- advertisement --

มฟล.มอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ WFME รับรองมาตรฐานหลักสูตร

มฟล.มอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ WFME รับรองมาตรฐานหลักสูตร

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ให้นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 เป็นรุ่นที่ 3 โดยนักศึกษาแพทย์ ที่เข้าพิธีได้ผ่านการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ด้านปรีคลินิก ที่ มฟล.จ.เชียงรายแล้ว เตรียมก้าวสู่การศึกษาวิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ที่โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งพิธีมอบเสื้อกาวน์นี้จะเตือนใจนักศึกษาแพทย์ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วย ตลอดจนญาติ และยอมรับในพันธะสัญญาในการประกอบวิชาชีพแพทย์

นพ. นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เปิดเผยว่าสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เมื่อได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา จึงเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2556 เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐในด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและเพิ่มจำนวนแพทย์เพื่อสนองตอบตามความต้องการของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และมีเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำเพื่อชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

และเมื่อเร็วๆ นี้ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ มฟล. ได้รับการตรวจประเมิน ด้วยเกณฑ์ WFME (World Federation for Medical Education) องค์กรสากลที่รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทย์ทั่วโลก โดยโรงเรียนแพทย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนี้ ผู้จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อได้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกา และ มฟล.ได้รับการตรวจประเมินแล้ว จากรายงาน หลักฐาน ตลอดจนการสัมภาษณ์ทั้งผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบว่าการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานระดับสากลหรือไม่ ซึ่ง มฟล.ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานแล้ว และยังมีสิ่งที่ต้องเนินการเพื่อมาตรฐานดังกล่าวไปจนกระทั่งมีนักศึกษาแพทยศาสตร์รุ่นแรกจบการศึกษาและทำงาน ซึ่งขณะนี้ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 ก่อนจะพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อนำหลักสูตรแพทยศาสตร์ มฟล.เข้าสู่ระดับสากล

-- advertisement --