-- advertisement --

มรภ.สงขลาจับมือพันธมิตร ลงนามร่วมมือเสริมศักยภาพวิชาการ

มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้-วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ พร้อมจัดสรร โควต้าให้เด็กเข้าเรียนต่อปริญญาตรี

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.สงขลา กับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ณ ห้องประชุมสภา มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ในการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดสรรโควต้าให้กับโรงเรียนในกลุ่มสมาคมสมาพันธ์โรงเอกชนภาคใต้ในการเข้าศึกษาต่อยัง มรภ.สงขลา และความร่วมมือในโครงการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาการศึกษาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในด้านคุณภาพ การสอน การทำวิจัย และ การบริการวิชาการ เพื่อให้ลูกหลานของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ สามารถเข้าถึงการศึกษาให้มากที่สุด

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า สำหรับโควตาที่ มรภ.สงขลา จัดสรรให้แก่นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มสมาคมสมาพันธ์โรงเอกชนภาคใต้นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 153 คน จาก 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหการ 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา จุลชีววิทยาประยุกต์ คณิตศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การตลาด 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช การผลิตสัตว์) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การเพาะเลี้ยง และ เกษตรศาสตร์

นายขดดะรี บินเซ็น นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ กล่าวว่า รูปแบบความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามบันทึกข้อตกลง มีดังนี้ 1. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าของวิทยาลัย 2. ด้านการใช้เครื่องมือและสถานที่ในการเรียนรู้/ฝึกประสบการวิชาชีพสำหรับนักเรียนของวิทยาลัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามสมควร 3. ด้านความร่วมมือกันของคณาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการหรือกิจกรรมตามที่จัดขึ้นตามแต่กรณี 5. ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกันระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักเรียนของวิทยาลัย 6. ด้านการจัดโควตาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 7. วิทยาลัยจัดให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน มรภ.สงขลา รวมถึงการจัดประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และ 8. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ

-- advertisement --