-- advertisement --

มรภ.สงขลาชูกสิกรรมธรรมชาติ น้อมนำ ศก.พอเพียงพัฒนาท้องถิ่น

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ทำโครงการกสิกรรมธรรมชาติ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน ยึดแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่-เศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น

นายโอภาส อิสโม ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดโครงการกสิกรรมธรรมชาติ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้กับนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการทำเกษตรแบบธรรมชาติ เข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำกสิกรรมในรูปแบบต่างๆ ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีนักศึกษารวม 30 คน เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับกสิกรรมธรรมชาติ และลงพื้นที่ศึกษาพร้อมฝึกปฏิบัติด้านกสิกรรมตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มรภ.สงขลา โดยมีทีมวิทยากร อาจารย์จิรพงศ์ สุขจันทร์ ข้าราชการบำนาญ (อดีตอาจารย์ มรภ.สงขลา) สาธิตการทำปุ๋ยและไม้หลักเพื่อปลูกป่า และ ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความรู้ตลอดโครงการ

ผอ.สำนักศิลปะฯ กล่าวต่อไปว่า ยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะฯ มุ่งส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนฐานของการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการนี้ก็เพราะเล็งเห็นว่าแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบองค์ความรู้สำคัญ ที่จะช่วยให้นักศึกษานำไปต่อยอดความรู้ความสามารถของตนเองในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น และนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไปได้

-- advertisement --