-- advertisement --

 มรภ.สงขลา ปลุกคนเจนวายสืบสานอาหารพื้นเมือง

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมเป็นอยู่อย่างเราชาวปักษ์ใต้ เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทุกชั้นปีได้รับความรู้วัฒนธรรมประเพณีด้านอาหารและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวใต้ เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่รักและหวงแหนในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งเปิดโอกาสให้แสดงออกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

อ.ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ทุกวันนี้อาหารพื้นเมืองของชาวใต้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความหลากหลาย โดยนำเข้าและรับรูปแบบอาหารจากสังคมภายนอกเข้ามา การปรุงรสมักมีผงชูรสและอื่นๆ เข้ามาผสม มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ คือ มีตำรับอาหารมากขึ้น ส่งผลให้อาหารพื้นเมืองที่ชาวใต้รับประทานเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก แม้จะดำรงอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่เฉพาะกลุ่มไว้ แต่คนรุ่นใหม่มักไม่นิยมอาหารพื้นเมืองภาคใต้แท้ๆ

ทั้งนี้ จึงจัดกิจกรรมเป็นอยู่อย่างเราชาวปักษ์ใต้ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาโดยใช้กระบวนการต่างๆ เช่น เสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป

-- advertisement --