-- advertisement --

มรภ.สงขลา กระชับความร่วมมือมหา

มรภ.สงขลา กระชับความร่วมมือมหาวิทยาลัยฟู่หยิน ไต้หวัน นำอาจารย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ พร้อมประยุกต์ใช้การเรียนการสอน

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา มรภ.สงขลา รวม 25 คน เดินทางไปฝึกประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยฟู่หยิน (Fooyin University) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไต้หวัน มีความโดดเด่นด้านการพยาบาลและด้านอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และการจัดการ เป็นต้น

ทัั้งนี้ มหาวิทยาลัยฟู่หยิน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามโดยผู้บริหารจากทั้งสองสถาบัน เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2560 ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน โดยนายเชียง ลี ชอง คณบดีฝ่ายประสานงานต่างประเทศมหาวิทยาลัยฟู่หยิน ทำหนังสือเชิญให้ มรภ.สงขลา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2018 Winter Camp Chinese and Culture Program ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในด้านอื่นๆ ทั้งยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำงานได้

ด้าน ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ ผู้ประสานงานกลางด้านต่างประเทศฯ ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในด้านเทคโนโลยี การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสื่อสารและคมนาคม ตลอดจนการเปิดเสรีทางพรมแดนและการค้าขาย นำไปสู่สังคมที่ไร้พรมแดนและมีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น สังคมยุคใหม่จึงมีความหลากหลายของประชากร ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา ระบอบการปกครอง วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมและวิถีการดำเนินชีวิต และมีการเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามขอบเขตของท้องถิ่นเดิม เพื่อหางานหรือท่องเที่ยวมากขึ้น โดยประเทศไทย มีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางข้ามสู่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน จึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เสมือนหน้าด่านที่รองรับการเคลื่อนย้ายของประชากร

ดังนั้น การติดต่อสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ จึงถือว่ามีความสำคัญกับทุกองค์กร เช่นเดียวกับที่ มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธภาพกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมาโดยตลอด

ขณะที่นักศึกษา มรภ.สงขลา มีโอกาสได้ร่วมโครงการนี้อย่าง น.ส.นิภาวรรณ ทองจินดา นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ กล่าวว่านอกจากได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไต้หวันแล้ว ตนและเพื่อนๆ ได้ใช้ความสามารถทางด้านภาษา เผยแพร่ความเป็นไทยที่แท้จริง ตลอดจนเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสะสมพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ โครงการนี้จึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้เพียงด้านเดียว แต่เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ได้รับประสบการณ์ที่ดีๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้และต่อยอดได้

ทิ้งท้ายกันที่หัวหน้าคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยนายวรวัฒน์ รอดพิบัติ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ได้มีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาของฟู่หยิน ทำให้ได้รู้ถึงกระบวนการสอนที่มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้หลากหลาย มีทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และยังได้นำศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ มโนราห์ ดิเกฮูลู รำไทย ไปเผยแพร่ด้วย ซึ่งพวกเราต่างหวังว่าสักวันหนึ่งคงมีโอกาสได้ต้อนรับคณะจากฟู่หยินในการมาเยือน มรภ.สงขลา บ้าง

(สนับสนุนข้อมูล – ลัดดา เอ้งเถี้ยว มรภ.สงขลา)

-- advertisement --