-- advertisement --

มรภ.สุราษฎร์ฯดัน บึงขุนทะเล แลนด์มาร์คแห่งใหม่

มรภ.สุราษฎร์ฯ ร่วมเสวนาชุมชน นำวิทยาการช่วยพัฒนา”บึงขุนทะเล”เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสวนสุขภาพแห่งใหม่ของชาวสุราษฎร์

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้านของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ มรส.ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดเสวนากำหนดทิศทางการพัฒนาบึงขุนทะเล แหล่งท่องเที่ยวและสวนสุขภาพแห่งใหม่ ของชาวสุราษฎร์ธานี

“บึงขุนทะเลเปรียบเสมือนปอดของชาวสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัย จึงร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนแนวความคิดที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในเชิงทางกายภาพและคุณภาพสร้างความเข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัยจะดึงทุกสาขาที่เกี่ยวข้องมาช่วยชุมชน อาทิ การใช้การเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา ของอาจารย์วิมล พรหมแช่ม อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง”ผศ.สมทรง กล่าว

ด้านนายอดุล มีถาวร ประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวบึงขุนทะเล กล่าวว่า สิ่งที่ชาวชุมชนบึงขุนทะเลต้องการคือทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบึงขุนทะเล และแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ ผักตบชวา และการคมนาคม ที่ถาวร เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสุขภาพและการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้ในอนาคต

-- advertisement --