-- advertisement --

มรภ.สุราษฎร์ ฟื้นผืนป่าชายเลนถวายรัชกาลที่ 10

มรภ.สุราษฎร์ ฟื้นผืนป่าชายเลนถวายรัชกาลที่ 10 ปลุูกต้นกล้าจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี (มรส.) โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด อบต.ท่าทอง สภ.กาญจนดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ โรงเรียนบ้านดอนยาง ผู้นำชุมชน เครือข่ายอนุรักษ์ฯ และประชาชนในพื้นที่ กว่า 350 คน ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาผืนป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่หลังแนวไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต.ท่าโพธิ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้ร่วมปลูกกล้าไม้โกงกาง 5,000 ต้น ป่าชายเลนเนื้อที่ 5 ไร่

อาจารย์ณัฐพล เมฆแดง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

-- advertisement --