-- advertisement --

มรภ.โคราชMOUสพม.31ส่งต่อ เด็กดี มีที่เรียน

กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก ม.ปลาย ที่ทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคม ได้เรียนปริญญา

รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.)นครราชสีมา เปิดเผยถึงการลงนามความร่วมมือกับนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 31ภายใต้โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อที่ มรภ.นครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 ว่า เป็นโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ม.ปลาย ที่ทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคม ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ สพม.เขต 31 จะเป็นผู้เปิดรับสมัคร และจัดสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วส่งมารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ มรภ.นครราชสีมา จำนวน 145 คน จาก 50 โรงเรียน

“ราชภัฏนครราชสีมาให้ความสำคัญกับการยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรม”รศ.ดร.วิเชียร กล่าว

-- advertisement --