-- advertisement --

มสด.เคาะแล้ว  รับเฉพาะแอดมิสชั่นส์เท่านั้น

จำนวน 2,500 คน ชูหลักสูตรน้องใหม่ สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร/นักแปล-ล่ามภาษา

ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 ว่า มสด.มีนโยบายรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรสาขาวิชา ภาคปกติ ผ่านระบบกลางแอดมิสชั่นส์ (Admissions) เท่านั้น จำนวนทั้งสิ้น 2,500 คน ระหว่างวันที่ 16-27 พ.ค.60

ซึ่งมีหลักสูตร/สาขาวิชาให้เลือกศึกษามากกว่า 40 หลักสูตร/สาขาวิชา แต่หลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของ มสด.ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญดั้งเดิมและโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น นั้นมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ โดยเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากอย่างต่อเนื่อง

ดร.จิตต์วิมล กล่าวต่อไปว่า สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร/สาขาวิชาของ มสด.ต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดี ทั้งการศึกษาข้อกำหนดพิเศษของหลักสูตร/สาขาวิชา โดยเฉพาะคะแนนที่จะยื่นต้องใช้ GAT หรือ PAT อะไรบ้าง ศึกษาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดใหม่ ที่สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันและสอดคล้องตามความต้องการในอนาคต ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ อาทิ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น การประกอบอาชีพเป็นนักแปลหนังสือ วารสาร หรือบทความวิจัย ซึ่งสามารถแปลได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนหลักสูตรด้านอาหาร หนึ่งในอัตลักษณ์ของ มสด.ได้พัฒนาสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการของตลาดแรงงานเป็นสำคัญ จึงเปิดหลักสูตรน้องใหม่ สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร สังกัดโรงเรียนการเรือน สำหรับปีการศึกษา 2560 นี้

“เรามุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย เน้นการเรียนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม ทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่การปฏิบัติ มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะทางสังคม รวมทั้ง เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพช่วยพัฒนาประเทศ” ดร.จิตต์วิมล กล่าว

-- advertisement --