-- advertisement --

มหา

สพฐ-สกอ.ตั้งเป้าปีการศึกษา2561เข้าถึง2พันโรงเรียน

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) ให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศ

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถนำประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ผลิตนักเรียนทีมีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุดมศึกษาและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 โดย สกอ. และ สพฐ. จะร่วมกำหนดแนวทางในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาครู และนักเรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และเชื่อมโยงสู่ชุมชน ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring and Coaching System) รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน

ด้าน นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนเป้าหมายแบบองค์รวมผ่านความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นพี่เลี้ยง ก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละโรงเรียน ซึ่ง สพฐ. ได้เริ่มโครงการนี้มาแล้วตั้งแต่ปี 2559 แต่สำหรับครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือกับ สกอ. อย่างเป็นทางการ โดยเน้นการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส

โดยในปี 2561 นี้มีโรงเรียนของ สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า 2,297 แห่ง ครูที่ได้รับประโยชน์มีมากกว่า 31,000 คน และนักเรียนมากกว่า 200,000 คน และจากการรายงานการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมาทำให้เห็นพัฒนาการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจ ครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นต่างมีความยินดีในการเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ชัดเจนในกิจกรรมที่ลงไปสู่โรงเรียนเป้าหมาย พร้อมขยายผลไปสู่การปฏิรูปการศึกษาได้อย่างแท้จริง

-- advertisement --