-- advertisement --

03 ก.ค. 2564 เวลา 13:05 น.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุ่มงบ 465 ล้านบาทเยียวยานักศึกษา บุคลากรสู้โควิด-19 ลดค่าเทอมทุกหลักสูตรทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ลดค่าหอ จัดหาทุน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและผู้ปกครอง ทีมบริหารมหาวิทยาลัย คณบดีและหัวหน้าส่วนงาน จึงได้ร่วมกันหารือกำหนดแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยจะใช้งบ 465 ล้านบาท ในการช่วยเหลือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งลดค่าบำรุงหอพัก 10% ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวงเงิน 140 ล้านบาท

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

นอกจากนี้ยังได้จัดหาทุนการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะในวงเงิน 100 ล้านบาท โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา และคณะที่นักศึกษาสังกัด

พร้อมทั้งได้จัดงบประมาณสำหรับกองทุนช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษา เพื่อเป็นทุนทำงาน และเป็นเงินยืมในวงเงิน 209 ล้านบาทตลอดจนช่วยผ่อนผันระยะเวลา/เลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่กู้ กยศ. และนักศึกษาที่มีความจำเป็นอื่นๆ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควัก 465 ล้านบาทเยียวยานักศึกษาสู้โควิด

ด้านการสนับสนุนการศึกษา การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้แจกซิมโทรศัพท์ฟรีให้แก่นักศึกษาทุกคนใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำนวน 40,000 ซิม  

อีกทั้ง ได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์สามารถยืมใช้เพื่อการเรียน รวมถึงมีการเตรียมอุปกรณ์  EZ Studio ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือและโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยรวบรวมเพื่อให้อาจารย์สามารถสร้างสื่อ Online ด้วยตัวเอง พร้อมกับลิขสิทธิ์โปรแกรม Zoom สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์อีกด้วย 

“ขอให้เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยจะดูแลนักศึกษาทุกคนให้ก้าวข้ามสถานการณ์ COVID-19  เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว สังคม รวมทั้งประเทศชาติต่อไป และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

-- advertisement --