-- advertisement --

มาตรการในการดูแลเสริมสร้างทักษะชีวิต

ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ ว๒๓๐  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม.๑๐๓๐๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการในการดูแลเสริมสร้างทักษะชีวิต

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการศึกษา เรียนดี มีความสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ “องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข” และนโยบายด้านความปลอดภัย ข้อ ๘เ สริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา : ตรวจสอบประเมินและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้  เนื่องจาก สถานการณ์สังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งการดำเนินชีวิตท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ตลอดจนการเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ รอบตัว ปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาติดเกม ปัญหาทางเพศ ฯลฯ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่ขาดทักษะชีวิต หรือขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม จนทำให้พฤติกรรมมีการแสดงออกด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาดทักษะในการยั้งคิดก่อนตัดสินใจกระทำ อาจส่งผลให้เมื่อพ้นวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้ว อาจไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตและมีปัญหาเรื่องการปรับตัว รวมถึงปัญหาการดำเนินชีวิตในสังคม นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต มอบให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้เน้นย้ำโดยเฉพาะกระบวนการทักษะชีวิต ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบภัยต่าง ๆ มีทักษะการเผชิญเหตุ เพื่อให้นักเรียนนำไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำความรู้และประสบการณ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกรมสุขภาพจิตได้เคยจัดอบรมไว้ ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาปรับใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนในภาวะวิกฤตได้ทุกสถานการณ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร์ ภวังคนันท์)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-- advertisement --