-- advertisement --

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์คว้าที่ 1 ผลงานวิชาการถูกอ้างอิงไปทั่วโลก 7 ครั้งติด

ครองแชมป์มหาวิทยาลัยเอกชน จากผลจัดอันดับเว็บไซต์ Google Scholar

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขึ้นอันดับ 1 “TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS” จากผลการจัดอันดับ WEBOMETRICS RANKING OF WORLD UNIVERSITIES ทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการจัดอันดับการอ้างอิงผลงานวิชาการใน Google Scholar ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ครองแชมป์อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชน ติดต่อกัน 7 ครั้ง โดยมีจำนวนการถูกอ้างอิงทั้งหมด 8,621 ครั้ง

ทั้งนี้การจัดอันดับเว็บไซต์ เพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาปรับปรุงทั้งรูปแบบและเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เป็นช่องทางนำเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ ผลงาน และกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยออกสู่ภายนอก จากผลการจัดอันดับครั้งล่าสุดนี้ ถือเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

-- advertisement --