นักศึกษา ป.โท ม.พะเยา ศึกษาดูงานโรงเรียนศาสตร์พระราชา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 พ.ค. 65 ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส พร้อมด้วยนิสิตปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) โดย ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำเสนอ “การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนศาสตร์พระราชา : การน้อมนำหลักการทรงงาน ในรัชกาลที่9 สู่การปฏิบัติ” และทีมงานบริหาร ร.ป.ค.15นำกิจกรรม Walk Rally ทั่วทุกฐานการเรียนรู้

ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) กล่าวว่า “การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า : น้อมนำหลักการทรงงานในรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติ” ซึ่งหลักการทรงงานของพระองค์ท่านเป็นทั้งหลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโดยยึดภูมิสังคมที่เป็นภูมิประเทศ และสังคมวิทยาของหมู่บ้านกู่เต้ามาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่คิดอย่างองค์รวม มองให้ครบวงจรและหาทางเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชน ที่เน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกันพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาจำนวน 15 ฐานการเรียนรู้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางปฏิบัติพระราชทาน 1.เร็วๆ เข้า 2.ลดขั้นตอน 3.ช่วยให้เขาช่วยตนเอง 4.ปิดทองหลังพระ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ด้าน ผศ.ดร.สุนทร กล่าวว่า วันนี้นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ และ Walk Rally ทั่วทุกฐานการเรียนรู้ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เกี่ยวกับหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ เป็นประโยชน์ให้นิสิตได้เพิ่มพูนองค์ความรู้เป็นอย่างมาก