-- advertisement --

มิติหุ้น – ทิศทางของการจัดการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้เพียงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วที่สุด จะได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเข้าสู่โลกแห่งการทำงานให้เร็วที่สุดเท่านั้น แต่เป็นไปเพื่อ การเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ด้วยระบบการศึกษาแบบยืดหยุ่น (MUFE – Mahidol University Flexible Education) ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้วางไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเพื่อ การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด มาโดยตลอด

จากที่ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาออนไลน์ผ่านระบบ Mahidol University Extension (MUx) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปกติ เพื่อสนองยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ พ.. 2560 – 2579 ที่มุ่งให้คนไทยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

ซึ่งหลักการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด (Life-long Learning) ไม่เหมือนกับการสอบเทียบในอดีตที่มุ่งเป้าหมายไปที่การได้รับวุฒิการศึกษา แต่จะมุ่งเน้นไปที่ การฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จากการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งนำไปทบทวน หรือเพิ่มเติมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสำคัญต่อนักศึกษาและทุกคนในโลกยุคปัจจุบัน และอนาคต

จุดเด่นของระบบ MUFE ในปัจจุบันอยู่ที่การให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หาก ฉลาดเลือก วางแผนให้ดีโดยเรียนเก็บหน่วยกิตรายวิชาที่สนใจจากระบบออนไลน์ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลในระบบปกติซึ่งครบพร้อมทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการ และการฝึกทักษะทางสังคมกับเพื่อนร่วมรุ่น และผู้ที่อยู่รายรอบ อย่างน้อยภายในระยะเวลา 4 ปี

ผู้เรียนจะได้สำเร็จการศึกษา โดยได้รับทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งเป็นระดับการศึกษาที่สูงขึ้น พร้อมเปิดประตูสู่ โลกของการทำวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้เทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เป็นเหมือนรางวัลแด่ ผู้ฉลาดเรียนรู้

นอกจากนี้ หากมุ่งสู่ทางเส้นหลักของวิชาชีพแพทย์ด้วยหลักสูตรปกติ ระบบ MUFE ยังเปิดโอกาสให้เลือกเรียนเพิ่มเติมได้ตามความสนใจในสาขาการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ทั้งปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมปริญญาโทในสาขาที่เลือกเรียน

และเมื่อได้เข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแล้วอย่างเต็มตัว แม้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะได้กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกสถาบันจะต้องศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 24 หน่วยกิต

แต่ก็ยังมี โลกนอกห้องเรียน ที่กว้างใหญ่รอคอยให้ค้นหา จากแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเลือกสรรไว้ให้พร้อมสรรพ รองรับการเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่การเป็น พลเมืองโลก” (Global Citizen) ซึ่งเปิดโอกาสให้ศึกษาได้จากบริบทที่ไม่จำกัดจากทั่วโลก จึงเชื่อมั่นได้ถึงทุก เมล็ดพันธุ์คุณภาพ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่พร้อมเติบโตงอกงามได้โดยกลมกลืนไปกับสรรพสิ่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการตลอดชีวิต (Life-integrated Learning) ภายใต้การวางแผนอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดวาง สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา” (Education Ecosytem) ที่เชื่อมั่นว่าจะทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยระบบการศึกษาออนไลน์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จากคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูง พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ และเรียนรู้ไปด้วยกันกับผู้เรียนที่รอวันเติบโตต่อไปอย่างสมบูรณ์

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoo

-- advertisement --