-- advertisement --

ม.รังสิตฝึกเข้มว่าที่หมอฟัน เรียนจบพร้อมทำงานทันที

ม.รังสิตฝึกเข้มว่าที่หมอฟัน เรียนจบพร้อมทำงานทันที

ทญ.ดร.สรียา นุชนาฏพนิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต เปิดเผยว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนมา 13 ปี มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 7 รุ่น ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ และมีความมั่นใจในบัณฑิต และบัณฑิตเองมีความมั่นใจในการทำงาน และสามารถสอบเรียนต่อได้ตามเป้าหมาย

จุดเด่นของทันตแพทย์ ม.รังสิต เน้นรูปแบบการรักษาแบบองค์รวม (Comprehensive care) กับผู้ป่วยทุกเคส เพราะนักศึกษาที่จบออกไปต้องพร้อมทำงานทันที ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่นักศึกษาเมื่อเรียนจบแล้วต้องไปใช้ทุนในสถานพยาบาลของรัฐ 3 ปี แต่นักศึกษา ม.รังสิตไม่ต้องใช้ทุน เมื่อจบแล้วต้องพร้อมทำงานได้ ส่วนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนั้น ทันตแพทยสภาจะประเมิน 2 ครั้ง คือ ระดับพรีคลินิก และระดับคลินิก ซึ่งส่วนของข้อเขียนนักศึกษาทันตแพทย์ ม.รังสิต สอบผ่านได้ถึง 90% โดยเฉลี่ย นับเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความมั่นใจได้ว่านักศึกษามีความพร้อมสามารถทำงานได้ทันที

“รูปแบบการเรียนการสอนของทันตแพทย์ ม.รังสิต เป็นแบบองค์รวมทุกเคส โดยนักศึกษาจะวางแผน และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนจบ ได้ฝึกเรื่องการสื่อสารกับผู้ป่วย รวมถึงการประเมินปัจจัยทุกด้านที่มีผลต่อสุขภาพในช่องปากของผู้ป่วยซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น”รองคณบดี กล่าว

-- advertisement --