-- advertisement --

ม.รังสิต จัดสอบออนไลน์...รู้ผลเร็ว รักษ์โลก

ม.รังสิต เปิดตัวนวัตกรรมการสอบแบบออนไลน์ (Comprehensive Online Test) ครั้งแรกกับการสอบประมวลความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบำบัดแบบออนไลน์ สอบเสร็จรู้ผลทันที ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน ลดการใช้กระดาษรักษาสิ่งแวดล้อม

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งในแนวราบและแนวตั้ง และคณะกายภาพบำบัด ก็มีศักยภาพและความร่วมมือกับศูนย์ไซเบอร์ยู (Cyber-U) ทั้งด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา สามารถออกแบบการเรียนการสอน และการประเมินแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ คณะได้จัดสอบประมวลความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบำบัด ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของสถานที่สอบที่ไม่เพียงพอ กับการจัดสอบบรรยายในรูปแบบเดิม การสอบแบบออนไลน์นั้นสามารถให้นักศึกษาสอบในห้องสอบ หรือสถานที่ใดก็ได้ตามที่เรากำหนด ช่วยลดปริมาณของอาจารย์ในการคุมสอบ ลดเวลา และขั้นตอนในการผลิตชุดข้อสอบ และเป็นการประหยัดพลังงานจากการใช้งานในการผลิตข้อสอบ อีกทั้งยังลดงบประมาณในการจัดทำข้อสอบ เช่น ลดการใช้กระดาษ ที่อาจสะท้อนไปถึงการลดภาวะโลกร้อน และไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่ต้องหาสถานที่สำหรับเก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบเหมือนกับการสอบด้วยกระดาษอีกต่อไป

“การสอบแบบออนไลน์ ยังช่วยป้องกันการทุจริต เพราะผู้สอบต้องแสดงตนเพื่อเข้าระบบ จึงไม่สามารถให้คนอื่นมาสอบแทนได้ รวมทั้งข้อสอบแบบออนไลน์ยังสามารถบริหารจัดการชุดข้อสอบในมีความหลากหลาย สามารถสลับข้อ สลับตัวเลือกได้อย่างอิสระข้อสอบวิชาเดียวกัน จึงมีรูปแบบการเรียงข้อที่แตกต่างกัน สามารถช่วยป้องกันการลอกคำตอบกันในระหว่างสอบได้ ที่สำคัญเมื่อสอบเสร็จนักศึกษาสามารถรู้ผลสอบของตนเองได้ทันที เป็นข้อมูลป้อนกลับที่ช่วยให้นักศึกษาเห็นจุดอ่อนของตนเอง และระบบสามารถทำเป็นรายงานผลการสอบออกมาได้อย่างสมบูรณ์ด้วย”ดร.วรชาติ กล่าว


—————-

-- advertisement --