-- advertisement --

ม.ราชภัฏโคราช รับนักศึกษาปริญญาตรี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) แจ้งถึงการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้ รับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (เลือกเมนูการรับเข้าศึกษาต่อ) ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มี.ค.60 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือจุดรับชำระค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 17 มี.ค. โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 24 มี.ค. จัดสอบข้อเขียน วันที่ 3-5 เม.ย. ประกาศผล วันที่ 24 เม.ย. จัดสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด วันที่ 16 พ.ค. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 26 พ.ค. ทั้งนี้ สามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ และที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.0-4400-9009 ต่อ 1550, 1512

นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.นครราชสีมา ยังเปิดรับระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค.60 สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์ วันที่ 18 มิ.ย. ประกาศผลวันที่ 30 มิ.ย. โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ และที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-4400-9009 ต่อ 1536

(*** ดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย)

-- advertisement --