-- advertisement --

ม.รามฯต่อยอดวิชาการ-วิชาชีพชาวอุทัยฯปี 6/12-14 ก.พ.นี้

เน้นความรู้คู่วิถีชุมชน-ท้องถิ่น ทั้งกฎหมายที่ดิน การตลาดออนไลน์ อบรมภาษาจีน-อังกฤษ ปลูกพืชไร้ดิน แปรรูปอาหารสุขภาพ เพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง โอท็อปนวัตวิถี เขียนโครงการกู้ยืมเงิน เสริมศักยภาพ SME ทันโลก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งว่า จะจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี ปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ก.พ.62 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อต่อยอดความรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น โดยปีนี้มีโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น“กฎหมายที่ดิน” อบรม “ผู้ประกอบการยุคดิจิตอล (การตลาดออนไลน์)” อบรมภาษาจีนเพื่อส่งเสริมอาชีพทางการค้าในท้องถิ่น อบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมอาชีพการค้าในท้องถิ่นการผลิตสื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย เพ้นท์ลวดลายบนผืนผ้า กิจกรรมโครงสร้างและลักษณะของดินเพื่อการเพาะปลูก ปลูกพืชในสารละลายอินทรีย์รุ่นที่ 2 แปรรูปสับปะรดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตลูกแป้งจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร รุ่นที่ 1 แปรรูปกล้วยเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง เพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าสีทอง รุ่นที่2 และแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า

นอกจากนี้ยังมี การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ” อบรมเชิงปฏิบัติการ “โอท็อปนวัตวิถีเพื่อรองรับนโยบายThailand 4.0” การเขียนโครงการเพื่อการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตในด้านการเกษตร (ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมขับร้องรำทำเพลงสุขใจ สำหรับผู้สูงอายุกิจกรรมการให้ความรู้ด้านปัญหาสายตาและการดูแลสุขภาพตาเบื้องต้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์” การพัฒนาศักยภาพนักบริบาลชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุทีอยู่ในภาวะพึ่งพิง และกิจกรรมพัฒนาทักษะการป้องกันและการช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดในสมองและหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ ปีที่ 2 กิจกรรม “การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจ SME”

ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนจังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียงร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2310-8116 หรือที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี โทร. 056-980-567-8

-- advertisement --