-- advertisement --

ม.ล.ปนัดดา ผลักดันแผนการศึกษาชาติให้บังเกิดผลโดยเร็ว

พร้อมฝากงานสภาการศึกษา สอนให้เด็กคิดสร้างสรรค์ ไม่ป้ายสีใคร รักษ์วัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทย

วันที่ 12 ม.ค.60 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยระหว่างการตรวจเยี่ยมและให้นโยบายสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า สกศ.ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญมาก เพราะต้องวางแผนการจัดการศึกษาของชาติ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเด็กไทยที่มีคุณภาพ ดังนั้น ตนจะช่วยผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่ สกศ.ยกร่างไว้ให้บังเกิดผลโดยเร็ว แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรอบคอบ อย่างไรก็ดี เท่าที่รับฟังรายงาน สิ่งที่ สกศ. เตรียมการไว้ก็ทำได้ดี ทำให้เข้าใจว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง ซึ่งตนจะนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ให้ช่วยผลักดัน เพื่อให้ออกเป็นกฎหมายและสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยเร็ว

“สิ่งที่ผมอยากฝากให้สภาการศึกษาช่วย คือ การทำให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน เขียน และพูด ให้ทำได้อย่างเป็นระบบแบบแผน ช่วยสอนให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีใคร และให้รักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย”รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ สกศ. กล่าวว่า สิ่งที่ต้องการให้ รมช.ศึกษาธิการ ช่วยสนับสนุนงานในภารกิจของสภาการศึกษา คือ การผลักดันแผนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งปรับปรุงจาก 15 ปี เป็น 20 ปี รวมถึงช่วยผลักดันกฎหมายด้านการศึกษาที่สำคัญโดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย และ ร่าง พ.ร.บ.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นต้น และยังขอให้ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนโยบายเร่งด่วน ของ ศธ. เช่น การจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง การส่งเสริมเครือข่ายการศึกษาประชารัฐ การเสนอยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู การเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศไทย 4.0 เป็นต้น

-- advertisement --