ม.วลัยลักษณ์นานาชาติ เปิดรับทันตะป.ตรี-โท

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แจ้งรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน โดยสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในไทย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในเทียบเท่าชั้นม.6 หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมฯต่างประเทศเทียบเท่าม.6 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -23 พ.ค.62 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์

นอกจากนี้ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 วิชาเอกคือ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิชาเอกทันตสาธารณสุข วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิ.ย.62 เว็บไซต์ Facebook : Walailak University International College of Dentistry