-- advertisement --

ม.วลัยลักษณ์ รับตรง 2,680 ที่นั่ง

ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ด้วย Portfolio (พอร์ตโฟลิโอ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ.61 ใน12 สำนักวิชา จำนวน 2,680 คน พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 145 ทุน

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มวล. เผยถึงการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายรับนักศึกษาประเภทรับตรง ทั่วประเทศ ด้วย Portfolio หรือแฟ้มผลงาน โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแฟ้มผลงานของนักเรียน เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา

โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า จำนวน 2,680 คน ใน 12 สำนักวิชา ประกอบด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การจัดการ สารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เทคโนโลยีการเกษตร สาธารณสุขศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รวม 36 หลักสูตร

โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย.60 รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ 22 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ โดยไม่ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ขณะเดียวกัน มวล.มีนโยบายส่งเสริมเด็กดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เข้าศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ของโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาต่อ จำนวน 190 คน โดยหลังจากนักเรียนสมัครผ่านเว็บไซต์ แล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครผ่านโรงเรียน เพื่อรวบรวมส่งต่อหน่วยงานที่โรงเรียนสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 11-16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาเอกชน สำนักเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับรองแฟ้มสะสมผลงานให้นักเรียน และส่งให้ มวล.พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาสนับสนุน นักเรียนทั่วประเทศ รวม 145 ทุน แบ่งเป็น โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) 72 ทุน โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 ทุน โครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา 29 ทุน โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พ.ย.60 และทุนวิทยวลัยลักษณ์ สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ทุน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 พ.ย.60

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ กล่าวและว่า ขณะนี้ มวล.ได้จัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ “อัครรราชกุมารี” และวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งการเปิดหลักสูตรนานาชาติของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตร Logistic, Public Affair, International Law และวิศวกรรมเคมี ในปีการศึกษา 2561 อีกด้วยนักเรียนที่สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ หรือดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่

-- advertisement --