-- advertisement --

ม.เกริก ตั้ง 3 สถาบัน ผลิตบัณฑิตคุณภาพยุคดิจิทัล

อธิบการบดี ม.เกริก เดินหน้ายกระดับการศึกษาทันยุคการเปลี่ยนแปลง เปิด 9 หลักสูตรภาษาจีน รองรับนักศึกษาจีน พร้อมจัดตั้ง 3 สถาบัน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.62 มหาวิทยาลัยเกริก จัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ‭2559-2560‬ จำนวน 1,232 ราย ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ซึ่งได้รับพระกรุณาคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เข้าเฝ้าฯรับเสด็จ ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลลูน โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า การจัดพิธีประทานปริญญาบัตรครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งถือเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเช่นกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ก็ยังต้องเดินหน้าก้าวต่อไป เพราะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีนโยบายพัฒนาการศึกษาตอบสนองความจำเป็น หรือความต้องการของประชาชน และประเทศชาติ ไม่ใช่ปรับหลักสูตรจากต่างประเทศมาใช้ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในการพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถก้าวเดินต่อไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และดีงาม

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเน้นด้านภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น แต่วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเล็งเห็นว่า ภาษาจีน ก็มีความสำคัญ เพราะประชากรจีนจำนวนมาก มีความสนใจใช้สิทธิ์เรียนในต่างประเทศ จึงได้มีการปรับหลักสูตรภาษาจีน 9 หลักสูตร และได้มีการเปิดรับบุคลากรจากประเทศจีน ระดับด็อกเตอร์จำนวนมาก เพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศจีน อย่างไรก็ดี การมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ เท่ากับมีบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างให้มหาวิทยาลัยเกิดความแข็งแรงในการจัดการเรียนการสอน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่อีก 3 แห่ง เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอนให้มีความเข้มแข็งมายิ่งขึ้น ได้แก่ 1.สถาบันวิจัยไทย-ไชน่า อาเซียน เป็นสถาบันความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันแบบองค์รวม ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว 2.สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แม้จะจบปริญญานะดับเท่าเทียมกัน แต่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เท่ากัน เพราะมีภาวะผู้นำไม่เท่ากัน จึงอยากจะเห็นการพัฒนาภาวะผู้นำไปพร้อมกับการเรียนรู้ และ3.สถาบันวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถาบันที่การันตีคุณภาพของนักศึกษา เมื่อจบไปแล้วสามารถทำงานในสาขาอาชีพที่เรียนมา

“เมื่อเข้ามาทำงานในฐานะอธิการบดี อยากบอกอาจารย์ทุกคน เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้มีขวัญกำลังใจว่า ต่อจากนี้ เราจะมีอนาคตที่ดีขึ้น ก้าวเดินไปพร้อมกัน ไม่มีการเทคโอเวอร์มหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ถูกปลด อย่างแน่นอน รวมทั้งสร้างค่านิยมร่วมกัน รู้สึกเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะด้านความคิดริเริ่ม การพัฒนาสู่ความก้าวหน้าในอนาคต รวมทั้งอาจารย์ทุกคนต้องสร้างความเป็นภาวะผู้นำ คือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีน้ำใจ และมีวินัย”อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าว

-- advertisement --