-- advertisement --

ม.เกษตร เปิดแอดมิสชั่นส์หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินฯ

มก.เปิดหลักสูตรใหม่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เปิดกว้างรับ ม.6 ปวช. ปวส./ผู้จบ ป.ตรี/ประชาชน รับปริญญา – ใบประกาศนียบัตร สะสมธนาคารหน่วยกิต

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า สภา มก.ได้อนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2561 เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นหลักสูตรทางด้านวิชาชีพที่มีการบูรณาการการข้ามคณะ สาขา และศาสตร์ต่าง ๆ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นหลักสูตรบัณฑิตสั่งตัด ที่ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ตามความชอบ สนใจและสามารถใช้งานได้จริง เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกปฏิบัติจริง ทำจริง ใช้จริง ขายจริง และเป็นหลักสูตรที่ได้ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร เรียนเป็นชุดวิชา

พร้อมทั้งยังเปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถเรียนและเก็บสะสมหน่วยกิต โครงการธนาคารหน่วยกิต เพื่อขอรับปริญญาบัตรได้อีกด้วย เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ มีการบูรณาการการเรียนการสอนที่หลากหลายศาสตร์ รวมถึงความร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อตอบสนองสังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งยังตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และการพัฒนาประเทศ ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ดร.จงรัก กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS 4 (แอดมิสชั่นส์) เปิดรับ ม.6, ปวช.และปวส.วันที่ 12-16 มิ.ย.2561 และ TCAS 5 (รับตรง) วันที่ 5-12 ก.ค.2561 หลักสูตรเรียน 4 ปี 120 หน่วยกิต ทั้งนี้ สามารถติดตามการสมัครได้ที่

และสำหรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา และต้องการใบปริญญาใบที่สอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิต และเรียนเพิ่มบางรายวิชาตามหลักสูตรกำหนด และยังเปิดรับบุคคลทั่วไปในวัยทำงานผู้สูงวัย ผ่านระบบออนไลน์ เป็นชุดวิชา 21 ชุดวิชา ได้รับประกาศนียบัตรชุดวิชาชีพ จำนวน 21 ชุดวิชา รับชุดวิชาละ 40 คน จำนวนรับ 300 คน สมัครวันที่ 18-31 ก.ค.2561 และสามารถสะสมหน่วยกิต (โครงการธนาคารหน่วยกิต) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตและเรียนเพิ่มเติมบางรายวิชาตามหลักสูตรกำหนด จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วย

“หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 21 ชุดวิชา อาทิ ชุดวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม ชุดวิชาธุรกิจป่าไม้ ชุดวิชาการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง ชุดวิชาสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น ใช้เวลาการเรียนระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) ในแต่ละชุดวิชามีลักษณะเป็นวิชาชีพ เทียบเท่ากับ 20 หน่วยกิต ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรในชุดวิชาที่เลือกเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (start-up) ได้ เพราะเน้นการปฏิบัติจริงในพื้นที่ และการปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ (work integrated learning) ในรูปแบบ work integrated learning (WIL) เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในสภาพแวดล้อมของการทำงานจริง โดยทุกชุดวิชาจะมีรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติในสภาพจริง” ดร.จงรัก กล่าว

-- advertisement --