-- advertisement --

ยกนิ้วบัณฑิตพันธุ์ใหม่ม.ศรีปทุม

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชม โครงการ Idea market ซึ่งเป็น ไฟนอล โปรเจ็คของนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ปรับเปลี่ยนจากวิธีการเรียนการสอนและการสอบแบบเดิมๆ มาใช้วิธีบูรณาการวิชาที่เรียนมาแล้วทำโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ นอกจากนี้ได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

รศ.นพ.ปรีชา กล่าวว่า นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แม้จะเพิ่งเรียนเทอมแรก แต่สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์จริง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ค้าขายได้จริง เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีมาก อย่างไรก็ตาม ต้องมีการเรียนรู้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ปรับปรุงในส่วนที่ยังแก้ไข ให้สมบูรณ์ขึ้น

“การเรียนการสอนทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ในระยะเวลาอันรวดเร็ว นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ทุกวินาทีในการซึมซับ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ในขณะเดียวกันอาจารย์เอง ทุกวันนี้ไม่ใช่ Teacher แต่ต้องเป็น Coacher ซึ่งมีภาระหน้าที่หนักหนากว่าเรื่องการเรียนการสอนแบบที่ผ่านมา” รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา กล่าว

-- advertisement --