-- advertisement --

ยกระดับมาตรฐานสอนภาษาอังกฤษครู 5 จว.ใต้

สพฐ.จับมือ มรภ.สงขลา จัดค่ายสื่อสารภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 13 สนองนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มศักยภาพครู 5 จังหวัดภาคใต้ ส่งต่อความรู้สู่ผู้เรียน

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-2 ก.พ. 61 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา ว่า มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน เป็นครูระดับประถมและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ พัทลุง

โดยครูกลุ่มนี้จะเข้ารับการฝึกทักษะการสอนภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร อันเป็นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญของตัวผู้เรียนเป็นหลัก มีการจัดลำดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอน ตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้เรียน โดยเริ่มจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน การจับใจความสำคัญ การทำความเข้าใจ การจดจำ และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ (Communicative Approach) พร้อมทั้งสามารถวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้วิธีการสอน (Methodology) ได้อย่างเหมาะสม

ด้าน นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)สงขลา เขต 1 ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า การจัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นการสนองนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับประชาคมโลก

-- advertisement --