-- advertisement --

ยอดทะลุ 3 หมื่น สมัครเรียนม.มหาสารคาม

ผลจากการแนะแนวเชิงรุก ยอดนักเรียนสมัครเรียน ม.มหาสารคาม ทะลุ 30,000 คน

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เปิดเผยว่า ตามที่ มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1-2 ที่ผ่านมา จากทั้งหมด 87 สาขา 20 คณะ ปรากฏว่า มีนักเรียนชั้น ม.6 ให้ความนิยมสมัครเรียนที่ มมส เป็นจำนวนมาก เกินแผนการรับที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้โดยรอบที่ 1 แผนการรับ 1,687 คน แต่มีผู้สมัครมากถึง 5,182 คน ซึ่งเกินแผนการรับ 307% และรอบที่ 2 แผนการรับ 7,835 คน แต่มีผู้สมัครมากถึง 20,000 คน ซึ่งเกินแผนการรับ 255 %

“ในจำนวนนี้พบว่ามี 3คณะที่มีผู้สมัครเกินแผนการรับ คิดเป็น 65% จากตัวเลขนี้ทำให้เราเห็นว่า มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษา มมส เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์เชิงรุกของกองบริการการศึกษา ในการรับสมัคร การแนะแนวการศึกษา การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนักเรียนผู้สมัคร ครูแนะแนว ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ มมส ” อธิการบดี กล่าว

-- advertisement --