-- advertisement --

ยอดสมัครครูผช.วันแรกทะลุ 3 หมื่น

เอกภาษาเขมร พยาบาลศาสตร์ นาฏศิลป์(โขน) ภูมิศาสตร์ จิตรกรรม ยังไม่มีผู้สมัคร

วันที่ 30 มี.ค.60 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ประจำปี 2560 ใน 64 จังหวัดและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) โดยมีตำแหน่งว่างบรรจุได้ 6,437 อัตรา ใน 61 สาขา รับสมัครวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.60

โดยปีนี้ 36 สาขารับสมัครเฉพาะผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอัตราว่าง 4,357 อัตรา และอีก 25 สาขารับสมัครผู้ที่มีและไม่มีใบอนุญาตฯ มีอัตราว่าง 2,080 อัตรา

ท้ังนี้ ยอดรับสมัครครูผู้ช่วยวันแรก วันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้สมัคร 33,188 คน แบ่งเป็นสมัครใน 36 สาขาวิชา จำนวน 18,055 คน และใน 25 สาขา สมัคร 15,133 คน และจังหวััดมีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) นครราชสีมา 2,925 คน กศจ.กรุงเทพมหานคร 1,905 คน กศจ.ชลบุรี 1,712 คน กศจ.สุรินทร์ 1,566 คน และ กศจ.บุรีรัมย์ 1,395 คน

สำหรับอัตราและยอดสมัครทั้ง 61 สาขา ดังนี้ คณิตศาสตร์ ตำแหน่งว่าง 748 อัตรา สมัคร 3,610 คนภาษาไทย ว่าง 1,210 อัตรา สมัคร 2,380 คน ภาษาอังกฤษ ว่าง 813 อัตรา สมัคร 4,283 คน ภาษาฝรั่งเศส ว่าง 14 อัตรา สมัคร 7 คน ภาษาเยอรมัน ว่าง 2 อัตรา สมัคร 3 คน ภาษาสเปน ว่าง 1 อัตรา สมัคร 1 คน ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน ว่าง 195 อัตรา สมัคร 281 คน ภาษาญี่ปุ่น ว่าง 72 อัตรา สมัคร 41 คน ภาษาเกาหลี ว่าง 13 อัตรา สมัคร 3 อัตรา ภาษาเวียดนาม ว่าง 8 อัตรา สมัคร 8 อัตรา ภาษาพม่า ว่าง 4 อัตรา สมัคร 5 คน ภาษาเขมร ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 คน ภาษามลายู ว่าง 1 อัตรา สมัคร 7 คน วิทยาศาสตร์ ว่าง 97 อัตรา สมัคร 2,513 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ว่าง 141 อัตรา สมัคร 2,341 คน ฟิสิกส์ ว่าง 110 อัตรา สมัคร 577 คน

เคมี ว่าง 45 อัตรา สมัคร 472 คน ชีววิทยา ว่าง 46 อัตรา สมัคร 649 คน สังคมศึกษา ว่าง 379 อัตรา สมัคร 3,396 คน พุทธศาสนา ว่าง 2 อัตรา สมัคร 1 คน ภูมิศาสตร์ ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 อัตรา ประวัติศาสตร์ ว่าง 1 อัตรา สมัคร 4 คน สุขศึกษา ว่าง 70 อัตรา สมัคร 138 คน พลศึกษา ว่าง 221 อัตรา สมัคร 1,900 คน พยาบาลศาสตร์ ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 คน ดนตรี ว่าง 26 อัตรา สมัคร 73 คน ดนตรีศึกษา ว่าง 31 อัตรา สมัคร 70 คน ดนตรีไทย ว่าง 77 อัตรา สมัคร 148 คน ดนตรีสากล ว่าง 117 อัตรา สมัคร 146 คน ดนตรีพื้นเมือง ว่าง 1 อัตรา สมัคร 5 คน ดุริยางคศิลป์/ดุริยางค์ ว่าง 11 สมัคร 5 คน ศิลปะ ว่าง 11 อัตรา สมัคร 15 คน

ศิลปศึกษา ว่าง 127 อัตรา สมัคร 353 คน จิตรกรรม ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 คน ทัศนศิลป์ ว่าง 41 อัตรา สมัคร 30 คน นาฏศิลป์ ว่าง 185 อัตรา สมัคร 494 คน นาฏศิลป์(โขน) ว่าง 1 อัตรา สมัคร 0 คน คอมพิวเตอร์ ว่าง 56 อัตรา สมัคร 2,484 คน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ว่าง 69 อัตรา สมัคร 346 คน อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง) ว่าง 5 อัตรา สมัคร 14 คน อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) ว่าง 1 อัตรา สมัคร 3 คน อุตสาหกรรมไฟฟ้า ว่าง 2 อัตรา สมัคร 13 คน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ว่าง 62 อัตรา สมัคร 300 คน คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ว่าง 75 อัตรา สมัคร 237 คน

คหกรรมศาสตร์(อาหาร) ว่าง 5 อัตรา สมัคร 5 คน ประถมศึกษา ว่าง 338 อัตรา สมัคร 677 คน ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ว่าง 670 อัตรา สมัคร 3,747 คน จิตวิทยาและการแนะแนว ว่าง 142 อัตรา สมัคร 238 คน วัดผลและประเมินผลการศึกษา ว่าง 24 อัตรา สมัคร 38 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา ว่าง 6 อัตรา สมัคร 218 คน บรรณารักษ์ ว่าง 95 อัตรา สมัคร 123 คน โสตทัศนศึกษา ว่าง 6 อัตรา สมัคร 56 คน การเงิน/บัญชี ว่าง 28 อัตรา สมัคร 550 คน เศรษฐศาสตร์ ว่าง 1 อัตรา สมัคร 9 คน บริหารธุรกิจ ว่าง 3 อัตรา สมัคร 59 คน ธุรกิจ/ธุรกิจศึกษา ว่าง 2 อัตรา สมัคร 11 คน หลักสูตรและการสอน ว่าง 1 อัตรา สมัคร 2 คน การศึกษาพิเศษ ว่าง 4 อัตรา สมัคร 87 คน กายภาพบำบัด ว่าง 10 อัตรา สมัคร 8 คน กิจกรรมบำบัด ว่าง 6 อัตรา สมัคร 3 และจิตวิทยาคลินิก ว่าง 1 อัตรา สมัคร 1 คน

—————–

-- advertisement --