คณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 10

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และบุคคลผู้มีส่วนร่วมหรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญของข้าราชการครูและบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 และได้ทำการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ตามประกาศผลการผลการประกวดฯ วันที่ 18 เมษายน 2565

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีคณะครูผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

(1) นายมงคล ปัญญารัตน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( วิทยาศาสตร์ )

(2) นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

(3) นางสาวมณีรัตน์ ธินะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

(4) นายธีรัช ลอมศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง บูรณาการ ด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(5) นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

(6) นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ

(7) นายเอนก เป็งมูล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูทุกท่านมา ณ โอกาสนี้