-- advertisement --

รร.ทุ่งเสลี่ยมฯเปิดโลกวิชาการ Open House 2019

ส่งเสริมให้นร.แสดงออก-ความสามารถ ทั้งให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมสถานที่เรียนก่อนตัดสินใจจะส่งให้ลูกหลานเข้าเรียน

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38จัดงานเปิดโลกวิชาการ “Open House 2019” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายอำนวย อภิชาตตรากูล ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธาน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ จัดแสดงผลงานนักเรียน และคณะครูที่เป็นเลิศ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา 2561 ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การทำงานร่วมกัน คิดเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน นอกจากนี้ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านต่างๆ ประกวดTo be Number One Idol ให้นักเรียนแสดงความสามารถ

นายอำนวยกล่าวว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ต้องจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และแสดงออกในทางที่ดีทั้งในและนอกสถานศึกษา การจัดงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้แสดงออกความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวนโยบายก.ศึกษาธิการโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมในเรื่องอาชีพและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการมีงานทำ และสร้างขวัญกำลังใจในด้านวิชาชีพ

-- advertisement --