-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา :  คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

ม.ล.ปนัดดา เปิดโครงการคุรุราชัน”พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ให้ครูและพสกนิกรน้อมนำเป็นต้นแบบ

เมื่อเร็วๆ นี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา”คุรุราชัน”พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุรุราชัน-ต้นแบบการพัฒนาครู” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซ่ึ่งมีอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและศิษย์เก่ากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กว่า 500 คน เข้าร่วมสัมมนา

ม.ล.ปนัดดา กล่าวเปิดโครงการว่า การกำหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครูวิชาชีพ หรือครูอาชีวศึกษา เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศชาติที่ทุกคนได้ร่วมมือกันคิดหาแนวทางในการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลการจัดการศึกษาของชาติมีนโยบายสนับสนุนโครงการลักษณะนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะกิจกรรมที่กลุ่ม มทร. ร่วมกันจัดในครั้งนี้ที่เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการศึกษา พระองค์ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นผู้ถวาย ภายใต้มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554

…พระองค์ท่านยังมีพระอัจฉริยภาพด้านงานช่าง วิศวกรรมศาสตร์และวิชาชีพต่างๆ ดังที่ปรากฏมาโดยตลอด ฉะนั้นถ้ากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อัญเชิญแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาทรวมถึงพระอัจฉริยภาพมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาครูวิชาชีพหรือครูอาชีวศึกษา ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง และขอสนับสนุนแนวทางนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและพสกนิกรน้อมนำเป็นต้นแบบในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อไป

ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่พสกนิกรชาวไทยและต่างชาติในหลากหลายโอกาส ด้วยพระราชกรณียกิจด้านการสอนอันเป็นที่ประจักษ์ จึงทรงได้รับพระราชสมัญญานาม พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

“มทร.ธัญบุรี ในฐานะที่เป็นสถาบันผลิตครูอาชีวศึกษามานานกว่า 2 ทศวรรษ ได้รับมอบหมายจากสภา มทร.ทั้ง 9 แห่ง ให้เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพ โดยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพ มทร.ทั้ง 7 แห่ง มีมติให้ มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้เป็นเวทีเสวนาของผู้ที่มีบทบาทระดับชาติ ในการกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพ ให้ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งทิศทางเหล่านี้จะใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพของ มทร. ทั้ง 9 แห่งต่อไป”รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาครูวิชาชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง ทิศทางการพัฒนาครูวิชาชีพเพื่อตอบสนองการพัฒนากำลังแรงงานไทย โดย รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ดร.อธิปไตย โพแตง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ไทย ออโต้ ทูลส์แอนด์ดาย จำกัด และ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

และยังจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ด้านพระปรีชาสามารถด้านงานช่าง อาทิ กังหันน้ำชัยพัฒนา พลังงานทดแทนไบโอดีเซล การสื่อสาร เกษตรกรรม ฝนหลวง ภาพถ่าย และพระปรีชาด้านดนตรี เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการได้น้อมนำเป็นต้นแบบและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

——————–

-- advertisement --