-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์

มวล.จัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาล ที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย” โดยมีนักศึกษาต่างชาติ 43 สถาบัน 21 ประเทศทั่วโลก และนักศึกษาวลัยลักษณ์เข้าร่วม

โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) กล่าวถึงกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการที่ มวล.จะก้าวสู่ความเป็นสากลและยังเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาวลัยลักษณ์ และนักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลายและบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เยาวชนโลก เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ ภายใต้แนวคิดพระมหากษัตริย์ ผู้ที่ทรงอุทิศพระองค์ตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ และความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวไทย

“เราอยากให้นักศึกษาต่างชาติ รู้จักเราให้มากยิ่งขึ้นโดยจัดกิจกรรมให้เกิดความประทับใจและเข้าใจในวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยและสร้างบรรยากาศความเป็นสากลให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทั้งนี้ “วลัยลักษณ์” จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้”วลัยลักษณ์” เป็นที่รู้จักของนานาประเทศมากยิ่งขึ้น”

สำหรับ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย” จัดระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-1 ก.ค.60ที่ มวล.จ.นครศรีธรรมราช และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีนักศึกษาต่างชาติจาก 21 ประเทศ ประกอบด้วย อิตาลี ฝรั่งเศส ชิลี เยเมน อิสราเอล ปากีสถาน บังคลาเทศ อินเดีย เนปาล จีน เกาหลีใต้ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ติมอร์เลสเต และไทย จำนวน 70 คน และนักศึกษา”วลัยลักษณ์” อีก 40 คน เข้าร่วม

…ระยะเวลา 1 สัปดาห์ พวกเขาเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเรียนรู้ที่จะยอมรับความต่างซึ่งกันและกัน ที่สำคัญนักศึกษาต่างชาติได้รับรู้ถึงศักยภาพของ”วลัยลักษณ์” ได้เยี่ยมห้องปฏิบัติการต่างๆ ศูนย์การแพทย์ฯ และเดินทางไปกราบสัการะพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านในด้านการจัดการน้ำ เป็นต้น

——————-

-- advertisement --