-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I มสด.ชูสปาฮาลาล...ชุมชนบ้านยายม่อม จ.ตราด

“สวนดุสิต” นำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสปาฮาลาล ตำรับมุสลิมเชื้อสายจาม จ.ตราด หนึ่งในพื้นที่วิจัยพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

อาจารย์ณิศิรา กายราศ ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับเครือข่ายชุมชน โดย มสด.ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีบทบาทร่วมกับชุมชนเครือข่าย บูรณาการความรู้ ร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างงานวิจัยใหม่ จึงสร้างเครือข่ายไว้หลากหลายทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดสุพรรณบุรี สุโขทัย กาญจนบุรี ชัยนาท และตราดฯลฯ

โดยเฉพาะชุมชนบ้านยายม่อม จ.ตราด ถือเป็นโครงการอีโค่-มิวเซียม (Eco-museum) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการเด่นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปี 2556 เพราะมี “ทรายดำ” ของดีประจำชุมชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านได้นำดินมากลบบนตัวเพื่อรักษาอาการแก้ปวดเมื่อย จึงลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดองค์ความรู้ภายในท้องถิ่น โดยสร้างฐานชุมชนวิจัยเครือข่าย มสด.ไว้แล้วถึง 7 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านช้างทูน, ชุมชนบ้านยายม่อม, ชุมชนบ้านไม้รูด, ชุมชนบ้านชายเนิน, ชุมชนบ้านท่าระแนะ, ชุมชนบ้านแหลมเทียน และชุมชนบ้านอ่าวใหญ่(เกาะกูด) ได้นำองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแนวคิดใหม่ซึ่งเรียกว่า “นิเวศพิพิธภัณฑ์” ไปเผยแพร่สู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

“นิเวศพิพิธภัณฑ์ เป็นการท่องเที่ยวที่บูรณาการกับพิพิธภัณฑ์ ส่งเสริมให้ชุมชนเก็บสะสมความคิดมากกว่าวัตถุ ถือเป็นการจัดการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์โดยชุมชนถ่ายทอดภูมิปัญญาการนำทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ซึ่งหลักสูตรสาขาท่องเที่ยวได้ลงพื้นที่ พัฒนาชุมชน คิดค้นผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานวิจัย โครงการรูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยชุมชนมุสลิม : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านยายม่อม อ.แหลมงอบ จ.ตราด ได้ผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย อาทิ กระโจมอบสมุนไพรทรงมัสยิด (สปาฮาลาล), สบู่ฟองฟู่สูตรทรายดำลาวา และสครัปทรายดำเย็นกระชับสัดส่วน ทั้งนี้ได้จดสิทธิบัตรให้แก่ มสด.ภายใต้แบรนด์ UNI เป็นที่เรียบร้อย

อาจารย์ณิศิรา กล่าวและว่า เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสร้างรายได้แก่ชุมชนจึงจัดโครงการ THM ทัวร์จำลอง: ส่งเสริมสินค้า UNI และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิจัยเครือข่าย มสด. นำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสปาฮาลาล ตำรับมุสลิมเชื้อสายจาม จ.ตราด ในช่วงต้นเดือน ก.ย.นี้ ผู้สนใจท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น สามารถดูข้อมูลที่ ตั้งแต่บัดนี้

-- advertisement --