-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I  ลาดกระบัง จัดใหญ่ Engineering Expo 2016

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล., สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน และภาคเอกชน จัดงาน “วิศวะ’59” หรือ Engineering Expo 2016 ภายใต้ธีม “Innovation with Your Digital Life”

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 56 ปีของการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ ทักษะด้านการปฏิบัติควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และก้าวสู่ยุค master of Innovation ซึ่ง สจล.ได้ผลิตบุคลากรที่มีความเป็นผู้นำ มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาหลักสูตรที่โดดเด่น น่าสนใจ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของโลก และตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลเรื่อง ขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 ไปพร้อมกันด้วย

“งานวิศวะ’59 เกิดจากความตั้งใจ ที่จะให้เป็นงานจัดแสดงสะท้อนถึงยุคของการใช้ชีวิตแบบดิจิตอล (Digital Life) ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเป็นผลจากการคิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยฝีมือนักวจัย สจล. และแนวโน้มของโลก ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่ดียิ่งขึ้น”

มีอะไรน่าสนใจ ในงานวิศวะ’59 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 1-4 ก.ย.59 ที่ไบเทค บางนา ภายใต้ธีม “Innovation With Your Digital Life” โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ Internet of Thing (IOT) การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมายหลายรูปแบบ Railway Systems Engineering &Transportation (วิศวกรรมระบบรางและการขนส่ง) Future Energy (พลังงานทดแทน) Robot and Automation (หุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) และ Medical care (อาหารของโลก คุณภาพชีวิต)

ภายในงานประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรม จะจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมแปลกใหม่ หรือหาดูได้ยาก โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ

ส่วนที่ 2 One Stop Shopping พื้นที่จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านวิศวกรรม พร้อมโปรโมชั่น พิเศษ ส่วนที่ 3 ผลงานการประกวดออกแบบ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมระดับ ม.ปลาย และอุดมศึกษาทั่วประเทศ หรือ KMITL innovative award 2016 : Digital Life for 21st Century ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และลงทะเบียนได้ที่ )

“ไฮไลท์ในงานนี้จะได้พบกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน เช่น Smart City Monitoring control ระบบควบคุมระยะไกลอัจฉริยะ สำหรับสังคมยุคดิจิตอล, Smart Home Digital Life บ้านอัจฉริยะ สำหรับชีวิตยุคใหม่, Dinsow Mini หุ่นยนต์บริการสำหรับผู้สูงอายุ, Flight Simulator ที่จะมาทดสอบสมรรถภาพการเป็นนักบินด้วยเครื่องไฟลท์ซิมูเลเตอร์ พร้อมกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจในงานอีกมากมาย”

รศ.ดร.คมสัน ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า งานวิศวะ’59 จะเป็นเวทีสำคัญของนักคิดนักวิจัยของ สจล.ที่จะได้แสดงศักยภาพ และเป็นโอกาสที่ดีของเยาวชนที่สนใจด้านวิศวกรรม ได้สัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของโลกอนาคต เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ต่อสายวิชาชีพวิศวกรรมที่สามารถต่อยอดได้หลายแขนง ซึ่ง “วิศวกรรม” เป็นอีกหนึ่งวิชาชีพ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และยังส่งผลที่ดีต่อองค์กร สังคม และเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

-- advertisement --