-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I สวนสุนันทา..คว้าสุดยอดเชฟไทย พัฒนาสู่ความเป็นเอตทัคคะ

นักศึกษาคหกรรมสวนสุนันทา คว้ารางวัลสุดยอดเชฟ จากการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 6” (Thailand Ultimate Chef Challenge 2017) ค้นหาสุดยอดเชฟทั้งในระดับมืออาชีพ และระดับเยาวชน ในมาตรฐานการแข่งขันระดับโลก และถือเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนจากทั่วเอเชีย ซึ่งจัดแข่งขันโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย และบริษัท โคโลญ เมสเซ่

ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เผยถึงรางวัลสุดยอดแห่งปีว่าเป็นผลมาจากการผลักดันโครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ตามนโยบายของ มร.สส. ซึ่งเอตทัคคะ หมายถึงความเยี่ยมยอดทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ ซึ่ง มร.สส.ได้กำหนดเป้าหมายเป็นแผนยุทธศาสตร์ไว้ว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติในอนาคต

“คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้เลือกสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มานำร่องพัฒนาผลักดันให้เกิดผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม ทั้งต่อผู้เรียน และต่อสาขาวิชา เพราะ มร.สส.มีรากฐานเดิมมาจากการเป็นราชสำนักฝ่ายใน ซึ่งวิถีของชาววังข้อหนึ่งคือ เรื่องของตำรับอาหารที่ตกทอดมา บางสูตรมีข้อมูลครบ บางสูตรข้อมูลสูญหายไปบ้าง จึงได้สนับสนุนให้อาจารย์ทำการค้นคว้าวิจัยเพื่อรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้นำมาถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงให้เกิดความชำนาญ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดงานในหน้าที่ หรือพัฒนาเป็นอาชีพอิสระได้ เมื่อพัฒนาแล้วก็ได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้เสริมประสบการณ์จากการการจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่จัดภายนอก ซึ่งวิธีการในลักษณะนี้จะขยายผลไปสู่สาขาวิชาอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีแผนจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ต่อไปอีกด้วย

คณบดี กล่าวและว่า การได้รับรางวัลนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และเป็นเครื่องยืนยันว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนของ มร.สส. ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียน พัฒนาสาขาวิชาสู่ความเป็นเอตทัคคะนั้น สามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริง

——————-

-- advertisement --