-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I เรียน MBA ที่รามคำแหง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ช่วงที่ 2) ใน 3 หลักสูตร ทุกหลักสูตรเรียนแบบBlock Course Systemแผน ข ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ โดยสอบประมวลความรู้ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร หัวหมาก รุ่นที่ 2 หลักสูตร 1 ปี 8 เดือน จำนวน 39 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและดูงานภายในประเทศ 129,000 บาทหรือประเทศญี่ปุ่น/เทียบเท่า 179,000 บาท แบ่งชำระ7 งวด ดาวน์โหลดใบสมัครที่

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกา One Day Program วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 4 หลักสูตร 1 ปี 8 เดือน จำนวน 39 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและดูงานภายในประเทศ 129,000 บาท หรือประเทศญี่ปุ่น/เทียบเท่า 179,000 บาท แบ่งชำระ7 งวด ดาวน์โหลดใบสมัครที่

และโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หัวหมาก รุ่นที่ 12 และวิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9 หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน จำนวน 36 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและดูงานประเทศเกาหลีใต้ 149,000 บาท ญี่ปุ่น 179,000 บาท สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี จำนวน 209,000 บาท แบ่งชำระ 7 งวด ดาวน์โหลดใบสมัครที่

โดยทั้ง 3 หลักสูตรเปิดรับสมัครถึง 23 เม.ย.60 สนใจสอบถามรที่สำนักงานโครงการฯอาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501 หรือที่อาคาร สวป. ชั้น5 และชั้น 7 หรือที่อาคารอำนวยการใหม่ ชั้น 1 วิทยาเขตบางนา โทร.08-5246-6665, 09-5245-5196, 08-2345-9491 และ 0-2310-8941
///////////////////

-- advertisement --