-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I เสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 32 คน ซึ่งบัดนี้จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ด้านปรีคลินิก และเตรียมศึกษาวิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ที่ รพ.กลาง และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโท นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นประธานพิธี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา และผู้ปกครอง ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนมาตลอด 3 ปีแล้ว และพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในปีที่ 4-6 ต่อไป การจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นี้เพื่อเป็นการเตือนใจนักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วยตลอดจนญาติ และยอมรับในพันธะสัญญาในการประกอบวิชาชีพแพทย์ อันประกอบด้วยการมีความรู้อย่างดี ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ เปรียบประดุจเป็นญาติพี่น้องของตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง ให้การพยาบาลด้วยความกระตือรือล้น เอาใจใส่ตลอดจนเคารพในสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ

“มฟล.ฝากฝังนักศึกษาแพทย์ให้ตระหนักถึงความสำคัญในหลายเรื่องในการก้าวสู่วิชาชีพแพทย์ต่อไปในอนาคต แล้วยังขอให้นักศึกษาแพทย์ มฟล.ไม่ลืมว่าเราขาดแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลอย่างไร เนื่องจากตลอดการเรียนการสอนที่ มฟล.นักศึกษาแพทย์มีโอกาสอยู่กับชุมชนตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึง ปีที่ 3 ได้เห็นแล้วว่าผู้คนลำบากอย่างไรในการเดินทางเพื่อมาพบแพทย์”

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นี้เป็นนักศึกษารุ่นที่ 2 ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ที่มีเป้าหมายจะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำของประเทศและของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยสถานที่ตั้งใน จ.เชียงราย เป็นโอกาสดีในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดีหรือการศึกษาถึงประเด็นที่มาจากการข้ามแดนต่างๆ อีกทั้ง มฟล. ยังเป็น สถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน เพื่อพร้อมสำหรับการทำงานข้ามวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 ได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ทุ่มเทเอาใจใส่ สนับสนุนให้การเรียนการสอนเป็นไนอย่างราบรื่น หลังจากทั้งหมดได้จัดแถวและเคลื่อนขบวนไปยังลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำลาต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ

——————

-- advertisement --