-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I DigiC เส้นทางนักการตลาดดิจิทัล

DigiC ชื่อหลักสูตรใหม่ฟังดูเก๋ไก๋ จากรั้วธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นการสื่อสารการตลาดดิจิทัล พร้อมเปิดห้องเรียนในปีการศึกษา 2560 นี้ ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0สร้างผู้ประกอบการดิจิทัลหน้าใหม่ก่อนเรียนจบ

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวแนะนำหลักสูตร DigiC ว่าเป็นหลักสูตรที่ออกแบบใหม่ล่าสุดเพื่อที่จะสร้างนักศึกษาที่มี DNA ใหม่ เป็น DNA ที่เชี่ยวชาญจริงในการทำการสื่อสารการตลาดในโลกออนไลน์ สามารถเป็นผู้ประกอบการที่แสวงหาโอกาสจากการสร้างสื่อของตนเอง อย่างในอดีตเราทราบกันดีว่า ผู้ใดครอบครองสื่อ ผู้นั้นก็เป็นเจ้าของอำนาจ ซึ่งตอนนี้คำพูดนี้เห็นชัดขึ้นมาก เพราะใครก็ตามที่สามารถสร้างเนื้อหา ทำสื่อ และสร้างชุมชนของตัวเองในโลกออนไลน์ได้ จะมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีอิทธิพลในโลกแห่งการสื่อสาร

กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช – พนารัตน์ ลิ้ม – ธวัชชัย สุขสีดา
—————

ด้าน ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม หัวหน้าสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ได้กล่าวถึงวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใหม่นี้ว่า เราเปิดวิชาที่ศึกษาเครื่องมือสื่อสารที่ใช้กันประจำอยู่ในเชิงลึก เช่น วิชาเฟซบุ๊กศึกษา และ การสื่อสารผ่านไลน์ แน่นอนว่าการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลต่อการปรับตัวของทุกภาคส่วน หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล DigiC เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารงานการตลาด ชำนาญในการใช้สื่อดิจิทัล ทีจะทำให้ผู้เรียนสามารถประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

ขณะที่อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลศึกษา กล่าวทิ้งท้ายว่า การเรียนด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เป็นสาขาแห่งการสร้างอนาคตโดยแท้จริง เพราะจากการวิจัยชี้ชัดว่า คนยุคนี้มีรูปแบบ ติดโลกดิจิทัล ทุกช่วงเวลาล้วนแต่ใช้มือถือ ต่ออินเตอร์เน็ต เล่นสื่อโซเชียลมีเดีย ในด้านอาชีพการงานก็ล้วนแล้วแต่มีงานหลัก งานรอง ในการใช้ทักษะด้านการสื่อสารการตลาดมาทำธุรกิจออนไลน์ โดยแนวทางที่จะก้าวสู่อนาคตดิจิทัลอย่างองอาจได้จะต้องสร้างคุณค่าจากการเรียนด้านดิจิทัลเป็น คิดดิจิทัลเป็นใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลให้เป็น

…สนใจหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คลิกดูเพิ่มเติมที่ หรือ

** ภาพประกอบข่าวจาก Google

-- advertisement --